آموزش پيشرفته فتوشاپ سی سی
برند:نوین پندار
کد محصول:1551

قیمت: 148000 ریال
موجودی محصول تمام شده است
با خرید این محصول 0 گردو تخفیف می‌گیرید. (راهنما)


شماره شناسنامه اثر: 047808-02147-8

PHOTOSHOP CC Learning-part2

آموزش با بیانی ساده و قابل فهم

بدون محدودیت در دفعات نصب

بیش از 8 ساعت آموزش

PHOTOSHOP CC Learning-part2

فصل اول : بردار در فتوشاپ  
درس اول : بردار در فتوشاپ  
- تعريف بردار در فتوشاپ  
- مقايسه پيكسل و بردار  
- مزاياي استفاده از لايه هاي برداري  
درس دوم : معرفي ابزارهاي ترسيم 
- معرفي ابزارهاي ترسيم  
- بررسي روشهاي ترسيم  
درس سوم : Path چيست ؟ 
- ترسيم با حالت Path 
- تعريف Path 
- آشنايي با پنل Path 
درس چهارم : كار با ابزار ترسيم 
- معرفي پنل Properties 
- خصوصيات چهار گوش,  دايره و چند ضلعي  
- خصوصيات ترسيم ستاره، خط وخطوط جهتدار 
- آشنايي با Custom Shape 
درس پنجم : Path Operation  
- معرفي دستورات Path Operation 
- دستورات Combine ، Subtractو Intersect 
- آشنايي با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنايي با Fiil و Stroke 
- معرفي خصوصيات Fill  و Stroke  
- ايجاد خط چين
- اعمال طيف رنگ و بافت به Stroke 

فصل دوم :  ترسيم 
درس اول : كار با ابزار  path selection
- معرفي ابزار انتخاب path 
- مقايسه path selection با Move 
- جابجايي و تغيير اندازه Path  
- كنترل خصوصيات Path 
درس دوم : كار با ابزار Direct selection 
- معرفي ابزار Direct selection و قابليتهاي آن 
- حالات مختلف نقاط تشكيل دهنده Path 
- مقايسه Direct selection و Path section 
- كنترل نقاط و خطوط وجابجايي و كنترل اهرمها  
درس سوم :  كار با ابزار pen  
- بررسي حالتهاي مختلف ابزار Pen 
- نحوه ايجاد يك لايه وكتور  
- ترسيم يك شكل ساده با ابزار Pen 
- نحوه ترسيم يك خط منحني  
- آشنايي با اهرمها و مديريت و كنترل آنها 
- فعال و غير فعال كردن يك Path 
- ارتباط ميان خط اهرم و نقطه  
درس چهارم : كار با ابزار Convert Point 
- بررسي شرايط متقارن دو اهرم  
- آشنايي با ابزار Convert Point 
- كنترل اهرمها بصورت مستقل 
- حذف و اضافه كردن اهرم  
- شروع به ترسيمهاي پيچيده  
درس پنجم : انتخاب يك تصوير 
- ترسيم اشكال دلخواه  
- نحوه انتخاب يك شكل با ابزارهاي ترسيم
- اضافه و حذف كردن نقطه  
درس ششم : آشنايي با پنل path  
- آشنايي با پنل path  
- معرفي Work path 
- دستور fill path with foreground color 
- كار با دستور Stroke path with brush  
- كار با دستور Load path as selection 
- دستور Make work path from selection 
درس هفتم : ذخيره كردن Path 
- Export يك مسير به فايل .ai
- بررسي فايل ايجاد شده در Illustrator 
فصل سوم  : متن در فتوشاپ 
درس اول : انواع متن 
- آشنايي با انواع متن  
- شروع به تايپ در فتوشاپ  
- ايجاد يك كادر متني  
- مقايسه متن گرافيكي و پاراگراف  
درس دوم : Type Mask 
- آشنايي با لايه متن  
- نحوه تثبيت يك لايه متني 
- كار با Vertical type tool   
- كار با ابزار Type Mask tool  
درس سوم : كار با متن  
- آشنايي با Option  ابزار متن  
- آشنايي با كليدهاي ميانبر در مورت متن  
درس چهارم : پانل كاراكتر 
- آشنايي با پنل كاراكتر  
- تغيير فونت و اندازه متن 
- تعيين فاصله خطوط و فاصله حروف  
- آشنايي با Base line  
- تعيين رنگ فونت  
درس پنجم : پانل پاراگراف 
- آشنايي با پنل پاراگراف 
- ساخت يك كادر متني  
- تعريف پاراگراف ،چيدمان و لياوت متن  
- تعيين حاشيه و كنترل فاصله بين پراگرافها  
درس ششم : Character Style  
- آشنايي با پانل كاراكتر استايل  
- اعمال كاراكتر استايل به متن  
- آشنايي با دستور Clear override 
- كار با Character Style option 
درس هفتم : Paragraph Style 
- آشنايي با پاراگراف استايل  
- آشنايي با دستور Clear override 
- ساخت يك Paragraph Style 
- كار با Paragraph Style option 
درس هشتم : غلط يابي و جستجو در متن 
- آشنايي با دستور Check spelling  
- اصلاح ايرادهاي تايپي يك متن  
- جستجو در متن  
- جايگزيني كلمات در يك متن  
درس نهم : متن و مسير 
- نوشتن متن بر روي يك مسير منحني  
- كنترل متن بر روي مسير  
- ايجاد يك كادر متني با شكل خاص و تنظيمات مربوطه 
درس دهم : text wrap 
- آشنايي با دستور Text Warp 
- دفرمه كردن متن  
- Transform  كردن متن  
فصل چهارم : آشنايي با Belending Mode 
درس اول : آشنايي با Belending Mode 
- تعريف Blending mode 
- آشنايي با دسته بندي Blend mode 
- آشنايي با Dissolve 
درس دوم : آشنايي با Darken مدها يا مدهاي تيره 
- تعريف Darker color 
- آشنايي با مدهاي Darken، Multiply، Color Burn 
- آشنايي با مدهاي Linear burn  ، Darker 
درس سوم : آشنايي با Lighten مدها يا مدهاي روشن 
- آشنايي با Lighter color 
- آشنايي با مد هاي  Lighten، Screen، Color Doge 
- آشنايي با مدهاي Linear Doge  ، Lighter Color 
درس چهارم : آشنايي با Contrast مدها   
- آشنايي با Contrast  مدها  
- آشنايي با مدهاي Overlay ، Soft Light 
- آشنايي با مدهاي Hard Light ،Vivid Light 
- آشنايي با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix 
درس پنجم : آشنايي با Comprative mode 
- توضيحاتي در مورد مدهاي مقايسه اي  
- آشنايي با مدهاي  Difference و Exultation 
- آشنايي با مدهاي Subtract  و Divide   
درس ششم : آشنايي با Comosite  مدها، مدهاي تركيبي 
- آشنايي با مدهاي تركيبي  
- مدهاي Hue ، Color، Saturationو Luminosity 
درس هفتم : بررسي Blend mod با يك تصوير 
- بررسي مدها روي يك تصوير  
- ايجاد بافت بر روي تصوير  
- تغيير كنتراست بوسيله مدها  
- تبديل تصوير به نقاشي  
درس هشتم : رنگي كردن يك تصوير 
- رنگ آميزي پوست و مو  
- رنگ آميزي اجزاء صورت  
درس نهم : جادوي Blend Mode 
- ايجاد بافت  
- رنگ آميزي بافتهاي ايجاد شده با كمك بلند مد  
فصل پنجم : Layer Style 
درس اول : معرفي Style layer 
- انجام يك پروژه 
- تعريف استايل ليرها  
درس دوم : ايجاد سايه 
- كار با Drop shadow  
- اعمال سايه به محتويات لايه و تنظيمات مربوطه 
- معرفي Inner Shadow و خصوصيات آن 
درس سوم : ايجاد درخشندگي 
- كار با Outer Glow و Inner Glow 
- تغيير رنگ Glow 
- استفاده از يك طيف رنگي براي ايجاد درخشندگي 
- كار با بخش Quality 
درس چهارم : رنگ آميزي با Style Layer 
- معرفي Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay 
- استفاده از دستورات رنگ آميزي به صورت تركيبي  
درس پنجم : ايجاد برجستگي 
- كار با دستور Bevel & Emboss 
- برجسته كردن لبه هاي لايه و اعمال تنظيمات آن 
- آشنايي با Contour 
- اعمال بافت بصورت برجسته  
درس ششم : خط دور لايه 
- استفاده از Satin 
- اعمال Stroke به لايه و تنظيم خصوصيات آن  
- برجسته كردن Stroke 
درس هفتم : تعريف Fill  و Opacity 
- مقايسه Fill  و Opacity 
- ايجاد يك بافت شيشه اي  
درس هشتم : مديريت استايلها   
- بررسي استايلها روي لايه در پانل لير  
- ايجاد ،حذف و كپي كردن افكتها  
- آشنايي با دستور Rasterize layer style 
- آشنايي با Global Light 
- كار با دستور Scale Effect 
درس نهم : كار با Pallet Style 
- آشنايي با پنل Style  
- اعمال Style  روي لايه 
- ساخت يك Style  جديد 

فصل شش : كار با ماسك 
درس اول : آشنايي با  Mask 
- معرفي انواع ماسك  
- بررسي ماسك در پنل لير  
- نمايش لير ماسك  
درس دوم : معرفي Layer Mask 
- روش ايجاد Layer Mask 
- تاثير رنگ سياه و سفيد در Layer Mask 
- بررسي رنگ خاكستري در Layer Mask 
- ايجاد Layer Mask  همراه با انتخاب  
درس سوم : كار با لير ماسك 
- ماسك كردن يك تصوير  
-مونتاژ يك عكس با كمك ماسك 
- معرفي Indicates layer mask is linked to layer  
درس چهارم : كار با Refind  Edge 
- آشنايي با Output در Refine edge 
- ايجاد يك لايه جديد به همراه ماسك  
- ايجاد يك سند جديد به همراه لايه ماسك  
درس پنجم : معرفي vector mask 
- معرفي و ايجاديك Vector Mask  
درس ششم : كار با پانل Propertise 
- بررسي يك Vector Mask در پنل Properties  
- معرفي دستورات Mask Edge  و Color Range 
- معكوس كردن محدوده Mask  
- تبديل محدوده ماسك به يك انتخاب  
درس هفتم : معرفي Clip Mask 
- معرفي و ايجاد Clip Mask  
- مزاياي استفاده از Clip Mask  
- مديريت و كنترل لايه ها در Clip Mask 
درس هشتم : ماسك هاي تركيبي   
- نوشتن يه متن با كمك عكس  
- تركيب لير ماسك و كليپ ماسك  
درس نهم : ماسك و Layer Style 
- اعمال يك Style  به ماسك 
- بررسي Style  در Clip Mask  و Layer Mask 
فصل هفتم : كار با اسمارت آبجكت 
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجكت 
- تعريف اسمارت آبجكت  
- مقايسه لايه اسمارت و لايه نرمال  
درس دوم : وارد كردن و ايجاد اسمارت آبجكت 
- آشنايي با دستور Place  
- وارد كردن يك عكس به صورت اسمارت آبجكت  
- ايجاد اسمارت آبجكت از Mini Bridge  
- آشنايي با دستور Convert To Smart Object 
- ايجاد اسمارت آبجكت با كمك Adobe Camera Raw 
درس سوم : ويرايش اسمارت آبجكت 
- انجام يك پروژه  
- تبديل چند لايه به يك اسمارت آبجكت  
- ويرايش اسمارت آبجكت 
درس چهارم : كار با اسمارت آبجكتهاي وكتور 
- وارد كردن يك اسمارت آبجكت از Adobe illustrator 
- ويرايش اسمارت آبجكت در Adobe illustrator 
درس پنجم : مديريت بر روي اسمارت آبجكت  
- انجام يك پروژه  
- آشنايي با دستور Replace Content 
- آشنايي با دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگي 
درس اول : آشنايي با درخشندگي تصوير
- بررسي كانالهاي رنگ در مد RGB 
- تعريف كانالهاي رنگي  
- بررسي پهناي رنگي RGB و CMYK 
- ته مايه خاكستري رنگ چيست  
- آشنايي با Shadow , midtown , highlight  
درس دوم : كنترل اتوماتيك درخشش تصوير
- كانالهاي رنگ در يك تصوير كم كنتراست  
- Auto tone ،Auto contrast و Auto Color 
درس سوم : Brightness و Contrast 
- معرفي Adjustment 
- آشنايي با دستور Contrast brightness 
- معرفي Adjustment layer 
- اصلاح نور از طريق كانالهاي رنگ  
درس چهارم : اصلاح درخشنگي بخشي از تصوير 
- ابزارهاي  Doge  و Burn و خصوصيات آمها 
- اصلاح نور  تصوير با  Contrast brightness 
درس پنجم : معرفي هيستو گرام 
- معرفي پنل هيستوگرام  
- كار با Luminosity 
- تشريح نمودار خطي در هيستوگرام  
- بررسي تغييرات هيستوگرام هنگام اصلاح نور   
درس ششم : كار با Shadow  و Hilight 
- دستور Shadow Highlight و تنظيمات آن 

فصل نهم : اصلاح رنگ تصوير 
درس اول : آشنايي با اصلاح رنگ تصوير 
- اصلاح رنگ چيست  
- بررسي امكانات اصلاح رنگ  
- معرفي ابزار Sponge 
درس دوم : كار با Level 
- بررسي پنجره Level 
- تغييرات  Shadow , midtown , highlight 
- منظور از in put و out put در يك تصوير  
- بررسي قابليت Auto در پنجره Level 
- كنترل كانالهاي رنگ با كمك Level 
درس سوم : آشنايي با Hue  و Saturation 
- اصلاح رنگ با كمك Hue / Saturation 
- تعرفي Saturation , hue , Lightness 
- تاثير گذاري بر روي رنگ مشخص  
- استفاده از گزينه Colorize  
درس چهارم : آشنايي با Curves 
- آشنايي با Curve 
- بررسي Out put و Input در پنجره Curve 
- اصلاح رنگ و نور با كمك كانالهاي رنگ  
درس پنجم : كار با Color balance 
- آشنايي با Color Balance 
- ساخت يك شعله با كمك Color Balance 
درس ششم : استفاده از Photo Filter 
- اصلاح رنگ تصوير با كمك Photo Filter  
 درس هفتم: قديمي كردن تصوير 
- مروري بر مباحث فتوشاپ پيشرفته با كمك قديمي كردن يك عكس  
درس هشتم : رنگي كردن تصوير 
-  رنگي كردن عكس با كمك Hue / Saturation 
- رنگ آميزي پوست با كمك Color Balance  
- آشنايي با Variation 

مدرس-
زمانبیش از 8 ساعت
زبانفارسی
نوعفیلم
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD

نوشتن نظر

گردو 2018 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم