درسی
11 22
ترتیب:
تعداد:
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:1-333736-27 Misha & Koosha  نرم افزار میشا و کوشا مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم…
149000 ریال
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:044168-02841-8 Misha & Koosha نرم افزار میشا و کوشا سال اول دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان اولین نرم افزار دارای مجوز رسمی از…
149000 ریال
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:027767-02841-8 Misha & Koosha نرم افزار میشا و کوشا مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر…
149000 ریال
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:3-333736-27 Misha & Koosha نرم افزار میشا و کوشا مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر…
149000 ریال
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:048986-02841-8 Misha & Koosha نرم افزار میشا و کوشا مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر…
149000 ریال
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:044170-02841-8 Misha & Koosha نرم افزار میشا و کوشا مطابق با سرفصل های آموزشی آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشی آن سازمان محترم زیر…
149000 ریال
گردو 2017 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم